Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opętały świat (fragm.)

2020-06-03

Zagadnienie omawiane w niniejszej książce (jak sieci globalne opętały świat) jest jednym z kilku najważniejszych zagadnień ekonomii sieci. Innym ważnym zagadnieniem, zaledwie sygnali-zowanym w książce, jest związek rozwoju globalnych sieci finansowych z wybuchem wielkiego światowego kryzysu ekonomicznego (i duchowego!), bez którego poznanie charakteru współczesnego kryzysu jest niemożliwe. Podobnie, bez uwzględnienia związku między ekspansją sieci globalnych, a wzrostem i rozprzestrzenianiem się konfliktów międzynarodo-wych, niemożliwe jest zajęcie właściwej postawy wobec współczesnych przejawów agresji hybrydowej (ideologicznej, ekonomicznej i militarnej), w tym zwłaszcza do tzw. rewolucji kolorowych.

Szczególnie ważnym zagadnieniem, które nie zostało oświetlone w tej książce, są negatywne skutki ekonomiczne, społeczne i demograficzne dotychczasowego rozwoju architektury sieci globalnych. Na ogół są to skutki najbardziej dolegliwe dla społeczeństw i narodów, lecz ich dolegliwość jest często ukrywana przed opinią publiczną. Bez rzetelnej analizy tego zagadnienia należy oczekiwać, że opór przeciwko negatywnym wpływom sieci globalnych i kontrolowanych przez nie instytucji międzynarodowych i krajowych, może być dostatecznie skuteczny. Podobnie trudno wyobrazić sobie, że jakiekolwiek ruchy wyzwoleńcze mogą osiągnąć sukces bez zrozumienia przyczyn wspomnianych dolegliwości, które przyjęły obecnie postać maltuzjanizmu.

Innym zagadnieniem są perspektywy geopolityczne. Z danych zgromadzonych w trakcie opracowywania materiałów do tej książki wynika, że utworzona architektura sieciowa nie jest dostatecznie trwała, by nie ulec załamaniu pod ciężarem pogłębiających się dysproporcji. Załamanie to będzie jednak przypominać raczej serię silnych wstrząsów tektonicznych, niż rozpad Związku Sowieckiego. To także wymaga gruntownego rozpatrzenia.

Omawiane w książce zagadnienia jedynie fragmentarycznie dotykają spraw polskich. Wynikało to z przeświadczenia, że dopiero poznanie sytuacji w skali globalnej stwarza właściwa perspektywę interpretacji sytuacji w Polsce, w znacznym stopniu zdominowanej przez globalne sieci biznesowe, polityczne i informacyjne. W drugim wydaniu zamieszczonych zostało kilka uzupełnień na ten temat, jednakże nadal wiele problemów pozostaje do opracowania, w szczególności zaś wykorzystania sieci jako formy organizacyjnej dla osłabienia postaw indywidualistycznych oraz wspomnienia współpracy na gruncie narodowym. Można tylko zasygnalizować, że jest to rozwijający się w wielu krajach kierunek aktywności społecznej i gospodarczej.

W trakcie pracy nad książką, kwestia globalnych sieci „zdrowia”, obejmującej WTO, przemysł farmaceutyczny, ośrodki badawcze oraz liczne agendy rządowe w wielu krajach (silnie uzależnonej od sieci neomaltuzjańskiej), nie była dostatecznie widoczna. Jednak zawarte tutaj analizy i opinie stanowią niezbędny do zrozumienia „pandemii koronowirusa” kontekst globalny.


Trudno także nie wspomnieć o dalszych losach współczesnej ekonomii, która została w tej książce poddana ostrej krytyce. Dzisiaj mało kto zwraca uwagę na fakt, że bez poważnej i rzetelnej ekonomii wspomniane wyżej zagadnienia i szereg innych nie będą poprawnie rozwiązane. Przyzwyczailiśmy się żyć w świecie neoliberalnej demagogii, która zaciemnia rzeczywistość.

(zaloguj się aby pobrać plik w formacie pdf)

Prof. dr hab. Artur Śliwiński

Logowanie